0%
خانه

کۆمپانیای تۆریستی و چارە سەرکردنی

(لە گە ڵ ئیمە تە ندووروستی له گه شتە کانتان ئه زموون بکە ن

 جوانکاری

جوانکاری

جوانکاری

ده رماني

ده رماني

ده رماني

تە ندووروستی

تە ندووروستی

تە ندووروستی

ته ک تیمێ له پزیشکان ,پە رستیاران ,دە رمان سازە کان و مۆته رجێم پیشه گه ر به یارمه تی باشترین نه خوشخانە کان,کلینیکه کان جوانکاری و هۆتێله کان به باشترین ئاماده کاری بۆخزمه تگوزاری ریک و پێک جوانکاری و ته ندروروستی گه شتیاران سە لامه تی دامین کراون         به پیرو ڕای ئێمه نه خۆش کڕیار نیه ,به ڵکوو ئه ندامێکل لە بنه ماڵه س

لیست خدمات پر طرف دار

لیستی به ناونگترین پە کە یجە کان

بایەخ له $1440
پە کە یج جوانکاری لووت - بایەخ له $1440-

پە کە یج جوانکاری لووت

پە کە یج جوانکاری لووت - بایەخ له $1440-

 • سه ردانی دوکتور
 • وینه هه ڷگری پزیشکی
 • تاقیکاری تاقیکه گان
 • چارە سه رکردنی داخوازیه کانی جێ به جێ کردن
 • نیشته جێ بوون له هو تێلە کانی سێ و پێنج ئه ستێرە
 • مۆتەرجێم
 • سیم کارت و ئینتێرنێتی خێرا

بایەخ له $500
پە کە یج چاندنی قژ - بایەخ له $500-

پە کە یج چاندنی قژ

پە کە یج چاندنی قژ - بایەخ له $500-

 • سه ردانی دوکتور
 • وینه هه ڷگری پزیشکی
 • تاقیکاری تاقیکه گان
 • چارە سه رکردنی داخوازیه کانی جێ به جێ کردن
 • نیشته جێ بوون له هو تێلە کانی سێ و پێنج ئه ستێرە
 • مۆتەرجێم
 • سیم کارت و ئینتێرنێتی خێرا

بایەخ له $1925
پە کە یج بالۆن گە دە - بایەخ له $1925-

پە کە یج بالۆن گە دە

پە کە یج بالۆن گە دە - بایەخ له $1925-

 • سه ردانی دوکتور
 • وینه هه ڷگری پزیشکی
 • تاقیکاری تاقیکه گان
 • چارە سه رکردنی داخوازیه کانی جێ به جێ کردن
 • نیشته جێ بوون له هو تێلە کانی سێ و پێنج ئه ستێرە
 • مۆتەرجێم
 • سیم کارت و ئینتێرنێتی خێرا

بایەخ له 500$
پە کە یج هالیووداسمیل - بایەخ له 500$

پە کە یج هالیووداسمیل

پە کە یج هالیووداسمیل - بایەخ له 500$

 • سه ردانی دوکتور
 • وینه هه ڷگری پزیشکی
 • تاقیکاری تاقیکه گان
 • چارە سه رکردنی داخوازیه کانی جێ به جێ کردن
 • نیشته جێ بوون له هو تێلە کانی سێ و پێنج ئه ستێرە
 • مۆتەرجێم
 • سیم کارت و ئینتێرنێتی خێرا

بایەخ له $ 731
پە کە یج PRK - بایەخ له $ 731-

پە کە یج PRK

پە کە یج PRK - بایەخ له $ 731-

 • سه ردانی دوکتور
 • وینه هه ڷگری پزیشکی
 • تاقیکاری تاقیکه گان
 • چارە سه رکردنی داخوازیه کانی جێ به جێ کردن
 • نیشته جێ بوون له هو تێلە کانی سێ و پێنج ئه ستێرە
 • مۆتەرجێم
 • سیم کارت و ئینتێرنێتی خێرا

بایەخ له $ 900
پە کە یج ئیمپێلەنت - بایەخ له $ 900

پە کە یج ئیمپێلەنت

پە کە یج ئیمپێلەنت - بایەخ له $ 900

 • سه ردانی دوکتور
 • وینه هه ڷگری پزیشکی
 • تاقیکاری تاقیکه گان
 • چارە سه رکردنی داخوازیه کانی جێ به جێ کردن
 • نیشته جێ بوون له هو تێلە کانی سێ و پێنج ئه ستێرە
 • مۆتەرجێم
 • سیم کارت و ئینتێرنێتی خێرا